Fall Economic Outlook

Fall Economic Outlook

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 2022 ਦਾ ਫਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ,ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

LATEST

PUNJABI

STORIES

LATEST

PUNJABI STORIES

Brampton passes motion to...
Victim Services manager talks...
Pawanpreet Kaur family mourns...
21-year-old Pawanpreet Kaur shot...
SEE ALL PUNJABI CONTENT
  • PORTUGUESE ARABIC PORTUGUESE
  • ARABIC ITALIAN ARABIC ITALIAN
  • ENGLISH MANDARIN ENGLISH MANDARIN
  • MANDARIN FILIPINO MANDARIN FILIPINO

ABOUT


OMNI


TELEVISION


OMNI Television is Canada’s only multilingual and multicultural television broadcaster.

OMNI offers a wide range of locally produced and acquired programming in more than 40 languages, including news, current affairs and entertainment content in Arabic, Cantonese, Filipino, Italian, Mandarin, Portuguese, and Punjabi.

ABOUT US