1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


 

Racist attacks can have lifelong impacts on the communities being targeted.

It’s a sensitive topic, but an important one. OMNI Televison has partnered with Insights West to hear your experiences firsthand.

Click the link to share your story: insightswest.com/AR3/

種族主義對你個人影響如何?

這題目敏感而重要. OMNI電視 正跟民意調查公司 Insights West合作,希望聽取你的聲音.

請點擊以下連結分享經歷: https://insightswest.com/AR3/

Maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto ang racist attacks sa mga target na pamayanan.

Ito’y isang sensitibo, ngunit mahalagang paksa. Kasama ang Insights West, nakikipagtulungan ang OMNI Television para direktang marinig ang inyong mga karanasan.

I-click ang link upang ibahagi ang iyong kwento: https://insightswest.com/AR3/